2023-12-06 ____ 02:08:02

تبدیل واحد های زماننکات مهم: در محاسبات علمی هر ماه شمسی معادل: 30.4167 روز می‌باشد. در محاسبات علمی هر ماه قمری معادل: 29.5306 روز می‌باشد.